Het Plan

Gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):


Naam

Stichting Ile de Mar, Sénégal

Fiscaal nummer
8184.71.268

Contactgegevens
Stichting Ile de Mar
Cortenstraat 3
6211HT Maastricht

Website
www.zegaaneenschoolbouwen.nl
www.iledemar.nl

E-mail
info@iledemar.nl

Telefoon
gsm Henk 06-22932290

Bankgegevens
ABN AMRO bank Maastricht: rek.nr. NL29ABNA0443031533
t.n.v. Stichting Ile de Mar Sénégal
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0443031533

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
Voorzitter, Paul E.J. Quarles van Ufford
Penningmeester, Henk C. Berghauser Pont
Secretaris, Frits V.H. Hoff
Bestuurslid, Herman A. M. Geertman
Representant Sénégal, El Hadji Ndiaye

Beleidsplan

Plannen 2022 – 2025

  • Actualiseren van het vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de 4 dorpen op Ile de Mar.
  • Opzetten en starten van beurzensysteem voor leerlingen op île de Mar, die praktijkonderwijs willen volgen op praktijkscholen in Djiofior, Thadiaye en Mbour.
  • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
  • Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar.
  • Voortzetten en uitbouwen van het studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
  • Uitbreiding van het tweede Collège d'Enseignement Moyen CEM op het eiland in het dorp Mar Fafaco.
  • Praktijkonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
  • Continuering van de bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Door de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland. Stichting Ile de Mar wil de komende jaren in overleg en samenwerking met alle betrokkenen hier invulling aan geven.

Werk van de stichting
Hierbij verwijzen we naar de rubriek “Nieuws” op deze website.

Werving van fondsen
Aanschrijven van (potentiële) donateurs, bedrijven, instellingen en stichtingen; Aanvragen van subsidies;
Organiseren van acties, veilingen, markten, sponsor diners ,etc;

Beheer en besteding van middelen


Collège d'Enseignement Moyen (CEM)
Met financiële steun van donateurs, bedrijven, instellingen en de bijdragen van het NCDO is het gelukt om de bouw van de middelbare school “Collège d'Enseignement Moyen” op het eiland île de Mar te realiseren. In de periode 2007 – 2011 zijn 12 klaslokalen, waaronder een computerlokaal en een bibliotheek en een gebouw voor administratie inclusief toiletten gebouwd.

Het eerste monument op Ile de Mar
In 2011 is een klaslokaal van de openbare lagere school in Mar Lodj herbouwd. Dit gebouw was omstreeks 1960 als eerste dorpsschooltje voor lager onderwijs in gebruik genomen.
De feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal (in oorspronkelijke bouwstijl) heeft tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum in mei 2012 plaatsgevonden. “Het eerste monument op het eiland”!

Kleuterschool in Mar Fafaco
In 2012 hebben we 3 lokalen gebouwd voor de kleuterschool in Mar Fafaco. In april 2013, tijdens alweer het 3e bezoek van een groep leerlingen van het Sophianum heeft de opening van de school voor de kleintjes plaats gevonden.

Tweede lagere school in Mar Fafaco
In 2013 is de start gemaakt om in Mar Fafaco een tweede lagere school te stichten. In overleg met de bevolking en de Inspectie van Onderwijs zijn plannen gemaakt en de rechten verkregen om een nieuwe lagere school te bouwen. Eind 2013 kon de eerste steen worden gelegd en is met de bouw gestart. Een jaar later in oktober 2014 is door de Inspectie van Onderwijs de nieuwe directeur M Ngor Diome aangesteld en zijn de eerste groepen leerlingen aangemeld en de lessen begonnen.

Studiefonds voor lyceumleerlingen
Gedurende datzelfde jaar 2013 is ook gestart met de opzet van het studiefonds en de rekrutering van de commissie studiefonds “Ile de Mar”. De eerste studiebeurzen zijn in april 2014 toegekend aan 7 getalenteerde lyceum leerlingen voor een periode van 3 jaren. Zeven jaar later in het schooljaar 2020-2021 kon aan 74 leerlingen een studiebeurs worden uitgereikt.

Lyceum Ile de Mar:
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om op het eiland een Lyceum te stichten. De Inspectie van Onderwijs in Dakar heeft In het tweede kwartaal 2016 groen licht gegeven voor de realisatie van een Lyceum op Ile de Mar. Vervolgens kon de 1e fase van start gaan. De aannemer is in mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening begonnen. De oplevering heeft plaatsgevonden in augustus 2016. Na enige vertraging is op 15 november 2017 door het Ministerie van Onderwijs de beschikking afgegeven om het lyceum Ile de Mar te openen. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gegaan.

December 2020 Praktijkschool
“Centre de Formation Professionnelle publique” (CFP)
Voor de oprichting van een praktijkschool zijn door het Cellule de Développement Ile de Mar (CDIM), Stichting Ile de Mar, de onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs de eerste stappen gezet. In een vergadering met vertegenwoordigers van de vier dorpen is het concept voor een aanvraag verder uitgewerkt en besproken. De aanvraag is besproken en aangeboden bij de school inspecties in Dioffior en Fatick en ingediend bij het Ministerie van Onderwijs in Dakar.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan “ontwikkelings- relevante” projecten op het eiland Ile de Mar in Sénégal. Deze projecten worden gekenmerkt door een structurele en duurzame aanpak, die gericht is op de verbetering van de levensomstandigheden (basisbehoeften) van de bevolking en bijdragen aan de economische en sociale verzelfstandiging van de doelgroep, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Hierbij verwijzen we naar “beheer en besteding van middelen” hierboven en de rubriek "Nieuws 2022” op deze website.