Het Plan

Gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):


Naam

Stichting Ile de Mar, Sénégal

Fiscaal nummer
8184.71.268

Contactgegevens
Stichting Ile de Mar
Cortenstraat 3
6211HT Maastricht

Website
www.zegaaneenschoolbouwen.nl
www.iledemar.nl

E-mail
info@iledemar.nl

Telefoon
vast 043-3500431
gsm Henk 06-22932290

Bankgegevens
ABN AMRO bank Maastricht: rek.nr. NL29ABNA0443031533
t.n.v. Stichting Ile de Mar Sénégal
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0443031533

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
Voorzitter, Henk C. Berghauser Pont
Penningmeester, Henk C. Berghauser Pont
Secretaris, Herman A. M. Geertman
Representant Sénégal, El Hadji Ndiaye

Beleidsplan

Plannen 2020 – 2024

  • Uitbreiding van de vertegenwoordiging van de Stichting Ile de Mar in Sénégal op het eiland met minimaal 1 afgevaardigde per dorp.
  • Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de 4 dorpen op Ile de Mar.
  • Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
  • Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar.
  • Voortzetten en uitbouwen van het studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
  • Uitbreiding van het tweede Collège d'Enseignement Moyen CEM op het eiland in het dorp Mar Fafaco.
  • Praktijkonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
  • Opzetten en oprichting van een praktijkschool op île de Mar, zodat meisjes en jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
  • Continuering van de bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Door de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland. Stichting Ile de Mar wil de komende jaren in overleg en samenwerking met alle betrokkenen hier invulling aan geven.

Werk van de stichting
Hierbij verwijzen we naar de rubriek “Nieuws

Werving van fondsen
Aanschrijven van (potentiële) donateurs, bedrijven, instellingen en stichtingen;
Organiseren van acties, veilingen, markten, sponsordiners, etc;
Aanvragen van subsidies.

Beheer en besteding van middelen
Met financiële steun van donateurs, bedrijven, instellingen en de bijdragen van het NCDO is het gelukt om de bouw van de middelbare school “Collège d'Enseignement Moyen” op het eiland île de Mar te realiseren. In de periode 2007 – 2011 zijn 12 klaslokalen, waaronder een computerlokaal en een bibliotheek en een gebouw voor administratie inclusief toiletten gebouwd.
Samen met alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam zijn we trots op het resultaat.

In 2011 is een klaslokaal van de openbare lagere school in Mar Lodj herbouwd. Dit gebouw was omstreeks 1960 als eerste dorpsschooltje voor lager onderwijs in gebruik genomen.
De feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal (in oorspronkelijke bouwstijl) is tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum in mei 2012 georganiseerd. “Het eerste monument op het eiland”!

In 2012 hebben we 3 lokalen gebouwd voor de kleuterschool in Mar Fafaco. In april 2013, tijdens alweer het 3e bezoek van een groep leerlingen van het Sophianum heeft de opening van de school voor de kleintjes plaats gevonden.

In 2013 is de start gemaakt om in Mar Fafaco een tweede lagere school te stichten. In overleg met de bevolking en de Inspectie van Onderwijs zijn plannen gemaakt en de rechten verkregen om een nieuwe lagere school te bouwen. Eind 2013 kon de eerste steen worden gelegd en is met de bouw gestart. Door de Inspectie van Onderwijs werd toegezegd dat met ingang van het schooljaar 2014-2015 een directeur en leraar zou worden aangesteld. Tijdens het jaarlijkse bezoek van de leerlingen van de partenair school Sophianum eind april 2014, zijn de gebouwen opgeleverd en overgedragen aan de bevolking.
In oktober 2014 tijdens een bezoek van de Inspecteur van Onderwijs, Momamadou Bâ is de nieuwe directeur Mamadou Ngor Diome voorgesteld en zijn de eerste groepen leerlingen aangemeld en de lessen begonnen.

Gedurende datzelfde jaar 2013 is ook gestart met de opzet van het studiefonds en de rekrutering van de commissie studiefonds “Ile de Mar”. De eerste studiebeurzen zijn in april 2014 toegekend aan 7 getalenteerde lyceum leerlingen voor een periode van 3 jaren.

Lyceum Ile de Mar:
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om op het eiland een Lyceum te stichten. De Inspectie van Onderwijs in Dakar heeft In het tweede kwartaal 2016 groen licht gegeven voor de realisatie van een Lyceum op Ile de Mar. Vervolgens kon de 1e fase van het project verder voorbereid worden en de aannemer is in mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening begonnen. De oplevering heeft plaats gevonden in augustus 2016. Na enige vertraging is op 15 november 2017 door het Ministerie van Onderwijs de beschikking afgegeven om het lyceum Ile de Mar te openen. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het Lyceum met 2 parallelle klassen van start gegaan.

In 2018 zijn vervolgens nog eens 3 klaslokalen (4 t/m 6) gebouwd zodat voor de komende jaren de beschikbare lesruimten in voldoende mate aanwezig zijn. Rest nog de bouw van een gebouw voor de administratie en de directie. Ten behoeve van deze voorzieningen zijn de fondsen wervingsacties in 2018 begonnen. Het streven is om eind 2018 de plannen en de financiën op orde te hebben om in 2019 de bouw van het Lyceum af te kunnen ronden. Ook zal dan de bouw en aanpassing van een gedeelte van de "mûr de clôture" ter hand worden genomen.

Gebouw administratie Lyceum en bouw en aanpassing muur
In 2019 is er weer flink gebouwd. Met het gebouw voor de directeur en administratie van het Lyceum en de bouw en aanpassing van de muur werd in januari 2019 begonnen. Het “bloc administratif” is na de regentijd in oktober bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 opgeleverd en de bouw en aanpassing van een deel van de muur is in december opgeleverd.

Herstel en onderhoud veranda 4 klaslokalen en inrichting binnentuin
Van 4 klaslokalen is de veranda geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakplaten. Tevens zijn ramen en deuren opnieuw in de verf gezet en de zijn de buitenmuren aangepast en voorzien van een duurzame oppervlakte behandeling. De binnentuin is heringericht en voorzien van banken en een grote tafel. Met de inmiddels grote bomen een heerlijk schaduwrijke plek voor docenten en leerlingen.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan “ontwikkelings- relevante” projecten op het eiland Ile de Mar in Sénégal. Deze projecten worden gekenmerkt door een structurele en duurzame aanpak, die gericht is op de verbetering van de levensomstandigheden (basisbehoeften) van de bevolking en bijdragen aan de economische en sociale verzelfstandiging van de doelgroep, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Inhoudelijk jaarverslag 2019
Hierbij verwijzen we naar “beheer en besteding van middelen” hierboven en de rubriek "Nieuws 2019" en de "nieuwsbrief corona 2020" op deze website.

Lees hier het volledige jaarverslag 2019, (PDF)

Financiële verantwoording 2019
Stichting île de Mar, Sénégal


Balanssamenstelling

Debet 31-12-2018
31-12-2019
Kassaldo € 78,70 € 1.247,00
Bank € 2.392,10 € 3.558,00
Bankdeposito € 31.000,00 € 15.000,00
Debiteuren € 0 € 0
Totaal € 33.470,80 € 19.805,00
     
Credit 31-12-2018
31-12-2019
Studiefonds € 8.330,00 € 8.330,00
Crediteuren € 9.420,00 € 0
Kapitaal (algemene reserve) € 15.720,80 € 11.475,00
Totaal € 33.470,80 € 19.805,00


Resutaat uit stichting

Resultaat 2019: € -4.245

Kosten en baten rekening (01-01-2019 t/m 31-12-2019)

Bouwkosten € 12.094   Donateurs € 8.701
Schoolartikelen, bibliotheek € 3.950   Giften instellingen € 11.661
Technische voorziening -   Sponsoren € 0
Studie bijdragen € 8.364   Studiefonds € 3.375
Onkosten & begeleiding € 2.525   Acties € 225
Bankkosten € 658   Diverse baten € 0
Transportkosten € 223      
Algemene kosten € 393      
Resultaat € -4.245      
  € 23.962     € 23.962