Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

Jaarverslag 2013
Maastricht, december 2013

Inleiding
In 2007 heeft Stichting Ile de Mar we samen met de bewoners van het gelijknamige eiland Île de Mar in Sénégal het initiatief genomen om een middelbare school te gaan bouwen. Op het eiland wonen ongeveer 6000 mensen, waarvan 70% jonger is dan 18 jaar, verdeeld over de vier dorpen, Mar Lodj, Mar Soulou, Mar Fafaco en Mar Wandjé. In MarLodj zijn 2 lagere scholen en de andere dorpen hebben elk één lagere school. De middelbare school (College d’Enseignement Moyen, “CEM”) staat in Mar Soulou. De principal en het lerarenteam zijn aangesteld door het ministerie van onderwijs en zijn in dienst van de inspectie van onderwijs in Fatick.

Met financiële steun van donateurs, bedrijven, instellingen en de bijdragen van het NCDO is het gelukt om de bouw van de middelbare school op (het eiland île de Mar ) te realiseren. In de periode 2007 – 2011 zijn 12 klaslokalen, waaronder een computerlokaal en een bibliotheek en een gebouw voor administratie inclusief toiletten gebouwd.
Samen met alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam zijn we trots op het resultaat.

In 2011 is een klaslokaal van de openbare lagere school in Mar Lodj herbouwd. Dit gebouw was omstreeks 1960 als eerste dorpsschooltje voor lager onderwijs in gebruik genomen.
De feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal (in oorspronkelijke bouwstijl) is tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum in mei 2012 georganiseerd.
“Het eerste monument op het eiland”!

In 2012 hebben we 3 lokalen gebouwd voor de kleuterschool in Mar Fafaco. In april 2013, tijdens alweer het 3e bezoek van een groep leerlingen van het Sophianum heeft de opening van de school voor de kleintjes plaats gevonden.

Ile de Mar
Bouwvergadering
Ile de Mar
Op bouwterrein wordt de plaats voor de school bepaald
Ile de Mar
Bouwstenen liggen te drogen
Ile de Mar
Fundament wordt gelegd
Ile de Mar
Muren schieten omhoog
Ile de Mar
Afrkaans steigerwerk
Ile de Mar
De kontoeren krijgen definitief vorm
Ile de Mar
Kleuterschool
bijna klaar
Ile de Mar
Kleuterschool tijdig opgeleverd voor de opening
Ile de Mar
Kleuterschool
Mar Fafaco
Ile de Mar
Achterkant kleuterschool

Examenresultaten schooljaar 2012 - 2013
Het belangrijkste resultaat is door de leraren en leerlingen geboekt!
Gedurende het schooljaar 2012 - 2013 hebben 67 leerlingen de lessen gevolgd voor
het eindexamen “Brevet de Fin d’Etudes Moyenne” (BFEM) van het CEM.
Begin september kregen we de informatie van de directeur over de examenresultaten. Van de 67 kandidaten die examen hebben gedaan zijn er 39 geslaagd. Dit is bijna 60%, goed voor een 5e plaats van alle scholen in het departement Fatick. Ter vergelijking zijn de percentages van de vorige jaren in onderstaande tabel opgenomen.

Schooljaar Kandidaten Geslaagd Percentage
2008 – 2009 38 10 26,3%
2009 – 2010 51 20 39,2%
2010 – 2011 53 37 69,8%
2011 – 2012 55 23 41,8%
2012 – 2013 67 39 58,2%

Nieuwe leerlingen schooljaar 2012 – 2013
Alle 130 leerlingen, die de lagere school in de 4 dorpen hebben afgerond, kunnen worden toegelaten op de middelbare school. Dit betekent dat in het schooljaar 2012 – 2013 ruim 500 leerlingen les krijgen op het CEM Ile de Mar.

Plannen 2013 – 2015
• Oplossen huisvestingprobleem kleuter –en lagere scholen in de 4 dorpen
• Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum en CEM Ile de Mar
• Aanleg van drinkwaterkranen op de scholen

Door de eilandsraad (CDIM Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar”) is het verzoek gedaan om te helpen bij het oplossen van de huisvestingsproblemen van de kleuter –en lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland. Stichting Ile de Mar wil de komende jaren in samenwerking met de leerlingen van het Sophianum hier invulling aan geven door de lagere scholen in elk dorp te voorzien van extra nieuwe klaslokalen.

VERSLAG 2013

Plannen voor 2013
Tijdens een vergadering eind december 2012 met vertegenwoordigers van de eilandsraad, de oudervereniging, de directeuren van de lagere scholen, de principal van het CEM , de chefs de villages en Issa Thiam,de Senegalese vertegenwoordiger van Stichting Ile de Mar hebben we plannen en prioriteiten voor het komend jaar doorgenomen.

  1. Een grote wens is de bouw van een kleuterschool en een 2e lagere school in het dorp Mar Fafaco. Naast het belang voor de kinderen, die dan vanaf hun 3e jaar “onderwijs” in de vorm van sport en spel in klassikaal verband kunnen volgen, is het vooral ook belangrijk voor de moeders, die meer tijd krijgen om zich in te zetten voor projecten (groentetuinen, gezamenlijke jam productie, visvangst, schelpdieren e.d.).
  2. Aanschaf van nieuw schoolmeubilair voor de lagere school in Mar Fafaco.
  3. Aanschaf graanmolen voor Mar Soulou t.b.v. het coöperatief “Femmes de village Mar Soulou”.
    Momenteel zijn de vrouwen in dit dorp aangewezen op de graanmolens in de dorpen Mar Lodj en Mar Fafaco op resp. 30 en 45 minuten loopafstand
  4. Afbouwen en inrichten van 2 klaslokalen van de lagere school in Mar Fafaco, het grootste dorp op het eiland met de grootste lagere school.

We hebben de vergadering toegezegd dat we ons best gaan doen om voor deze nieuwe projecten fondsen te gaan werven en vervolgens te kijken in hoeverre en in welk tempo gewerkt kan worden aan de realisatie.

Voorbereiding bouwactiviteiten 2013
Nadat de financiering voor de geplande bouw van de kleuterschool in Mar Fafaco rond was is actie genomen om het project te kunnen realiseren.
De voorbereidingen voor de bouw van de kleuterschool in Mar Fafaco zijn direct in december gestart. Allereerst hebben we een bezoek gebracht aan de Inspectie van Onderwijs in Fatick, waar we toestemming hebben gekregen voor de bouw van de 3 klaslokalen. Tevens hebben we de garantie gevraagd en gekregen, dat er met ingang van het nieuwe schooljaar 2013/2014 leerkrachten door de staat zullen worden benoemd en betaald.

Vervolgens zijn met de eilandsraad “ (CDIM) afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van een stuk bouwgrond en konden de laatste onderhandelingen met de aannemer worden afgerond en het contract worden getekend. Eveneens werd met het CDIM afgesproken dat de 1e termijn betaling direct zal worden overgemaakt, zodat de aannemer in januari 2013 met de bouw van de kleuterschool kon starten. Gepland is om de bouw voor half april af te ronden.

Inhoudelijk jaarverslag 2013 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Ile de Mar, Sénégal.

Namens het bestuur:
Henk Berghauser Pont, voorzitter
Herman Geertman, secretaris
Mique Eggermont, penningmeester

<< terug naar nieuwsoverzicht